• Guangdong innowasiýa

44325 Nano öçüriji agent

44325 Nano öçüriji agent

Gysga düşündiriş:

44325 esasan ýörite birleşmelerden durýar.

Gözenekleri ýüň külüni siňdirenden soň, ýüň külüniň zarýady ýokarlanýar, bu bolsa ýüň külüniň suwda ýaýramagyny we çözülmegini gowulandyrýar.

Pagta matalary boýamakdan soň bio-polishing we ýüň kül ýuwmakda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we peýdalary

  1. Bir hammamda reaktiw sabyn serişdesi bilen bilelikde ulanylyp bilner.Suw, elektrik we gaz goşmaça çykdajylaryny köpeltmegiň zerurlygy ýok.
  2. Olüň külüni siňdirenden soň süýümlere ýigrenji bar.Ashüň kül matalara ýapyşman sabynlandan soň suw bilen akdyrylyp bilner.
  3. Soňky ýüň ýuwulmagyny bir gezek azaldar.Olüň kir ýuwýan maşynyň iş netijeliligini ýokarlandyrýar.
  4. Soňky ýüň ýuwmagyň 1 ~ 2 sagadyny azaldar.Çykdajylary tygşytlaýar.

 

Adaty häsiýetler

Daş görnüşi: Reňksiz ýelimli suwuklyk
Ionicity: Anionic
pH bahasy: 7.0 ± 1.0 (1% suwly ergin)
Çözüw: Suwda ereýär
Arza: Pagta

 

Bukja

120 kg plastmassa barrel, IBC tanky we saýlamak üçin elýeterli paket

Toparymyz 1987-nji ýyldan bäri ilkinji boýag fabrigini esaslandyrdy we 1996-njy ýyldan bäri bu kömekçi himiýa zawodyny döretdi. Iki onýyllykdan soň ýerli şäherde we goňşy sebitlerde bazaryň ýarysyndan gowragyny ösdürdik.Önümçilik tejribämiz 20 ýyldan gowrak.

★ Beýleki işleýän kömekçiler:

Goşuň: abatlaýyş serişdesi, düzediş serişdesi, hapalaýjy serişde we hapa suwlary bejermek we ş.m.

 

Sorag-jogap:

1. Täze önüm çykarmak meýilnamalaryňyz näme?

J: Umuman işimiz aşakdaky ýaly:

ompound

2. Önümleriňiziň kategoriýasy näme?

J: Önümlerimizde pagta, zygyr, ýüň, neýlon, poliester, akril süýüm, viskoz süýümi ýaly dürli matalar üçin amatly bolan öňüni alyş kömekçileri, boýag kömekçileri, timarlaýjy serişdeler, silikon ýagy, silikon ýumşadyjy we beýleki işleýän kömekçiler bar. spandex, Modal we Lycra we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň